AGB

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf alle unsere Mandate Anwendung. Sie stehen Ihnen hier in der niederländischen Sprache zur Einsicht.

Artikel 1.

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V., hierna te noemen “de vennootschap”.

Artikel 2.

Opdrachtnemer is uitsluitend de vennootschap. Opdrachten kunnen mondeling of schriftelijk aan de vennootschap worden gegeven.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), bepaalt uitsluitend de vennootschap wie van de personen bij haar in dienst de werkzaamheden ten behoeve van de verstrekte opdracht verricht. De werking van art. 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3.

De aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag wat in een voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat de vennootschap in verband met die verzekering draagt.

In geval er geen dekking is door bedoelde verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van 25.000 Euro.

Artikel 4.

In de schriftelijke bevestiging van de opdracht zoals omschreven in artikel 2 worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, waaronder leges, griffierechten etc., exclusief de vergoeding voor kantoorkosten ad 7% van het honorarium en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De vennootschap is gerechtigd om de uurtarieven en de vergoeding voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

Artikel 5.

De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 6.

De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen vorderingen van derden verband houdende met het door de vennootschap ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Verder is de vennootschap bij inschakeling van derden ten behoeve van de cliënt niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7.

De vennootschap is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, zowel in zaken waarin de opdrachtgever de declaraties zelf dient te betalen, als in zaken op toevoegingsbasis. In zaken op toevoegingsbasis zal het voorschot worden afgestemd op de te verwachten hoogte van de eigen bijdrage, het griffiegeld en overige kosten.

Artikel 8.

De opdrachtgever is gehouden om de (voorschot-)declaraties, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie aan de vennootschap te voldoen, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

Artikel 9.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie te voldoen binnen de betalingstermijn, kan de vennootschap aanspraak maken op een vergoeding van de geldende wettelijke rente te vermeerderen met 2% per jaar, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 141 en 142).

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie binnen de betalingstermijn te voldoen, heeft de vennootschap het recht om de verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

Artikel 10.

De opdrachtgever geeft aan de vennootschap bij voorbaat toestemming om de informatie waarvan kennisneming door andere personen van de vennootschap dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van de anderen te brengen.

In zaken op toevoegingsbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor de Rechtsbijstand te brengen.

Artikel 11.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten voor opdrachtgever.

Artikel 12.

Op overeenkomsten tussen de vennootschap en de opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13.

Op alle tussen de vennootschap en opdrachtgever gesloten opdrachten is het klachtenreglement van de vennootschap van toepassing. De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening of declaraties binnen twee maanden nadat de opdrachtgever hiervan kennis heeft genomen, dan wel twee maanden na declaratiedatum, voor te leggen aan de klachtenfunctionaris, die samen met opdrachtgever tracht de klacht op te lossen. Het klachtenreglement wordt op verzoek kosteloos door de vennootschap aan opdrachtgever toegezonden.

Leidt de interne klachtenbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van de vennootschap, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van de vennootschap om zich tot de civiele rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de civiele rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van het Reglement Geschillencommissie de nog openstaande declaratie(s) van de vennootschap in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden door de Geschillencommissie beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek kosteloos door de vennootschap toegezonden.

In alle andere gevallen is de rechtbank Rotterdam bevoegd om over geschillen tussen de vennootschap en de opdrachtgever te beslissen.

Dordrecht, 6 oktober 2016

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 oktober 2016 onder akte nummer 42/2016, Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V.