HGK Pijpleidingen B.V.

Op 30 juli 2018 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HGK Pijpleidingen B.V., kantoorhoudende te (2951 DA) Alblasserdam aan de Lavendel 9, in staat van faillissement verklaard onder gelijktijdige intrekking van de surseance van betaling met aanstelling van mr. P.J.E.M. Nuiten tot curator.

Mededelingen

Bij beschikking van 30 juli jl. is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast voor een periode van vier weken, lopende tot 27 augustus 2018. Dit betekent dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot de opeising van goederen die zich in de macht van de gefailleerde of de curator bevinden, niet kan worden uitgeoefend dan met machtiging van de rechter.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

Het eerste verslag d.d. 29 augustus 2018 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 28 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 18 juli 2019 beeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl