Quietus B.V.

Op 6 oktober 2015 is het faillissement uitgesproken van Quietus B.V., gevestigd aan de Manmakerweg 4 te (2971 VP) Bleskensgraaf. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. R. Kruisdijk is benoemd tot rechter-commissaris.

Mededelingen

Verkoop onderneming:
Quietus B.V. ontwikkelt apps, mobile business applications en web based applications, met name in de logistieke, recreatie en zorgsector. Er is sprake van een jong team dat innovatieve producten in combinatie met RVD chip technologie ontwikkelt.

Met ingang van 1 november 2015 heeft er een activatransactie plaatsgevonden met TQ-lab B.V., die de activiteiten voortzet.

Crediteuren:
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 4 november 2015 is hier te raadplegen.
het tweede verslag d.d. 3 februari 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 3 mei 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 3 augustus 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 15 november 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 21 april 2017 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl