RGN-Vrolijk Brand-waterschadesanering B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 9 juni 2015 werd de besloten vennootschap RGN Vrolijk Brand-waterschadesanering B.V., gevestigd te (2544 EG) Den Haag aan de Goudlaan 85 a, met nevenvestiging te (3194 DK) Hoogvliet aan de Beurtschipperstraat 106, tevens handelende onder de namen RGN Rotterdam, RGN Calamiteiten Services en Calamiteiten services Den Haag, in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 7 juli 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 6 oktober 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 6 januari 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 6 april 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 6 oktober 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 6 april 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 6 juli 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 6 oktober 2017 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 15 februari 2018 is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 15 mei 2018 is hier te raadplegen
het elfde verslag tevens eindverslag d.d. 27 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 13 augustus 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl