Simonse Afbouw B.V.

Op 7 februari 2017 werd de besloten vennootschap Simonse Afbouw B.V., statutair gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, kantoorhoudende te (2952 AD) Alblasserdam aan de Edisonweg nr. 62a, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Mededelingen
Door de rechter-commissaris is een afkoelingsperiode bevolen tot 6 maart 2017.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 7 maart 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 7 juni 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 4 september 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 4 december 2017 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 5 maart 2018 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 5 juni 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 5 september 2018 is hier te raadplegen
het achtste verslag tevens eindverslag d.d. 9 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 16 april 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl