Einde slapend dienstverband voor zieke werknemer? Compensatie transitievergoeding in zicht

Langdurig zieke werknemers bezorgen werkgevers een boel financiële zorgen. Niet alleen moet het salaris gedurende 2 jaar worden doorbetaald, maar ook moet de Arbo-dienst worden betaald en moeten er re-integratie inspanningen worden gepleegd met alle kosten van dien.

Transitievergoeding zieke werknemers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is daar nog bijgekomen dat wanneer de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte door de werkgever wordt opgezegd ook nog eens de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer moet worden betaald. Dat kan behoorlijk oplopen. Dit wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren.

Slapend dienstverband

Om betaling van de transitievergoeding te voorkomen, kiezen werkgevers er nu massaal voor om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet te beëindigen, maar ‘slapende’ te houden. Slapende, omdat de werknemer na twee jaar ziekte niet hoeft te werken en omdat de werkgever na twee jaar ziekte geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft. Dat slapende houden is overigens niet zonder risico. Zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, blijft de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie in het eerste spoor (bij de werkgever zelf). Indien bij de werkgever passende werkzaamheden voor de zieke werknemer beschikbaar zijn, moet de werkgever deze werkzaamheden ook aan de werknemer aanbieden.

Door de rechter wordt dit slapende houden van de arbeidsovereenkomst toegestaan, óók indien dat alleen maar gebeurt om betaling van de transitievergoeding te voorkomen.

Compensatieregeling transitievergoeding

Omdat deze situatie onwenselijk is, heeft voormalig minister Asscher al in 2016 een wetsvoorstel ingediend dat ziet op compensatie van werkgevers voor door hen betaalde transitievergoedingen bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. De kosten voor deze compensatie komen ten laste van het Algemeen werkloosheidsfonds. Daar staat echter wel een premieverhoging tegenover, al gaat het maar om een kleine verhoging. Inmiddels is het wetsvoorstel zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer aangenomen. Het UWV is op dit moment bezig de regeling voor te bereiden. Daarmee ziet het er naar uit dat werkgevers waarschijnlijk per 1 april 2020 een aanvraag bij het UWV kunnen indien om compensatie voor door hen bij ontslag van meer dan twee jaar zieke werknemers betaalde transitievergoedingen.

De regeling krijgt werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dat betekent dat werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding hebben betaald aanspraak kunnen maken op compensatie.

Zowel bij ontslag door de werkgever als bij gezamenlijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een beëindigingsovereenkomst kan aanspraak worden gemaakt op compensatie. Het is dan wel verstandig om in de beëindigingsovereenkomst op te nemen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege het feit dat de werknemer twee jaar ziek is.

Hoogte vergoeding

Voor wat betreft de hoogte van de compensatie geldt dat deze in beginsel gelijk is aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding, berekend per het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is geëindigd. Voor werkgevers die de arbeidsovereenkomst van een twee jaar zieke werknemer vervolgens slapende hebben gehouden, betekent dit dat die werkgevers een stukje van de transitievergoeding zelf dienen te dragen, namelijk berekend over de periode vanaf het moment dat de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd tot het moment van het eindigen van de arbeidsovereenkomst.

Verder geldt dat de periode van een eventuele loonsanctie van het UWV niet meetelt voor de hoogte van de compensatie. Bij dit alles geldt dat de hoogte van de compensatie is gemaximeerd tot het bruto loon dat de werkgever tijdens ziekte van de werknemer heeft betaald.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Ook het slapende houden van een dienstverband is niet zonder risico. Laat u goed adviseren over het juiste moment om het dienstverband te beëindigen. Als u vragen heeft over dit artikel of een andere vraag heeft over abeidsrecht, neem dan contact op met Jaap Wijnja.

Neem contact op