Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Op 10 juni 2014 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Daarmee verandert veel in het ontslagrecht.

Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgevers hun werknemers per 1 juli 2015 een verplichte vergoeding moeten betalen als de werkgever een arbeidsovereenkomst opzegt, laat ontbinden door de kantonrechter of niet verlengt. De vergoeding geldt echter pas vanaf het moment dat de werknemer tenminste 2 jaar in dienst is. Deze zogenaamde transitievergoeding vervangt de bekende kantonrechtersformule.

Nieuw is dat de transitievergoeding ook geldt als de arbeidsovereenkomst na het verkrijgen van een ontslagvergunning van het UWV wordt opgezegd. Hiermee wordt de ongelijkheid tussen de ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule bij ontbinding en bij de beëindiging via het UWV opgeheven.

Hoogte transitievergoeding

De vergoeding bedraagt 1/6 bruto maandsalaris per half dienstjaar voor de eerste 10 jaar van het dienstverband en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar voor de daarop volgende dienstjaren.

De transitievergoeding is gemaximeerd tot EUR 75.000,00 of maximaal een bruto jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan dit bedrag verdient .

Overgangstermijn voor werknemers boven de 50 jaar

Tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan 10 jaar in dienst is en op het moment van het ontslag 50 jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkt dienstjaar na zijn 50e recht heeft op een maandsalaris, dit echter alleen als de werkgever een bedrijf heeft met 25 of meer werknemers.

Overgangstermijn voor kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers komt er een overgangstermijn tot 1 januari 2020. Onder nog nader te bepalen voorwaarden mogen in het geval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst de maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. De werkgever mag dan dus bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013.

Uitzonderingen

De transitievergoeding is niet verschuldigd wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst:

  • geschiedt voor de dag waarop de werknemer 18 jaar is geworden en de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid niet meer dan 12 uur per week heeft bedragen;
  • geschiedt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

De transitievergoeding is ook niet verschuldigd bij faillissement, surseance van betaling of indien de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de werkgever van toepassing is.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Onze sectie arbeidsrecht heeft jarenlange ervaring op het gebied van het ontslagrecht. Ook op deze aanstaande wijzigingen zijn wij voorbereid en wij loodsen u graag door collectieve of individuele ontslagprocedures onder de nieuwe regeling. Als u vragen heeft, zijn wij u graag van dienst. Neem gerust contact op met ons contactpersoon Jaap Wijnja.

Neem contact op