Ruzie met de curator, hoe te handelen?

Gelijktijdig met het uitspreken van een faillissement wordt door de rechtbank een rechter-commissaris benoemd en een curator aangesteld. Het is de taak van de curator om onder toezicht van de rechter-commissaris in het belang van de gezamenlijke schuldeisers het vermogen (zaken en vorderingen) van de failliete persoon of het failliete bedrijf te gelde te maken. Daarnaast dient de curator onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement en eventuele onregelmatigheden en hiervan melding of aangifte bij de bevoegde instanties te doen. Maar soms kan het zijn dat u als betrokkene bij een faillissement oneerlijk behandeld of niet gehoord voelt. Hoe dan te handelen?

Speciale bevoegdheden curator

Voor de uitoefening van zijn taak beschikt de curator over – soms vergaande – bevoegdheden waarop door de rechter-commissaris toezicht wordt gehouden. Dit toezicht vindt enerzijds vooraf plaats doordat bepaalde handelingen voorafgaande instemming van de rechter-commissaris behoeven. Het toezicht vindt anderzijds achteraf plaats wanneer de curator van zijn verrichtingen aan de rechter-commissaris verslag moet doen.

Indien u in staat van faillissement verkeert, of bestuurder bent van een failliet bedrijf, zult u na het uitspreken van het faillissement meteen in aanraking komen met de curator. De curator zal namelijk verlangen dat u hem op grond van de zogenoemde inlichtingenplicht voorziet van de inlichtingen die de curator voor de uitoefening van zijn/ haar taak nodig heeft. Ook indien u als crediteur, debiteur, (ver)huurder, werknemer, leverancier, afnemer, aandeelhouder of als geïnteresseerde bij een doorstart of onderhandse verkoop bij het faillissement betrokken bent, komt u in contact met de curator.

U bent het niet eens met het handelen van de curator

Vanuit uw positie als betrokkene bij het faillissement kunt u worden geconfronteerd met (voorgenomen) handelingen van de curator waartegen u bezwaar hebt. U kunt hierdoor zelfs met de curator in conflict raken. Dit kan zijn omdat de curator van u iets verlangt waaraan u meent niet te hoeven of – in redelijkheid – kunnen voldoen of juist omdat u van de curator iets verlangt waartoe hij/ zij niet bereid is. Ook kan het zijn dat u meent oneerlijk door de curator te zijn behandeld of van mening bent dat de curator het faillissement op een heel verkeerde manier afwikkelt. In al dit soort gevallen kunt u er belang bij hebben tegen het handelen van de curator op te komen en door de rechter-commissaris te laten toetsen.

Opkomen tegen een beslissing van de rechter-commissaris

Voordat de curator bepaalde handelingen mag verrichten, heeft hij over het algemeen instemming van de rechter-commissaris nodig. In beginsel kan tegen al deze beslissingen (beschikkingen) van de rechter-commissaris hoger beroep worden ingesteld. Omdat het hoger beroep in beginsel gedurende vijf dagen na het wijzen van de beschikking bij de rechtbank moet worden ingesteld, is snelheid geboden.

Indien u wenst op te komen tegen bepaald handelen van de curator is het zinvol door een gespecialiseerde insolventierechtadvocaat te laten uitzoeken of voor dit handelen een voorafgaande beschikking van de rechter-commissaris vereist was en of tegen die beschikking hoger beroep kan worden ingesteld. Of dit mogelijk is hangt af van het type besluit en de vraag of u bij dat besluit partij of belanghebbende bent. Uw advocaat zal u kunnen informeren of het instellen van hoger beroep mogelijk en zinvol is. Wellicht dat beter op een andere manier tegen het betreffende handelen van de curator kan worden opgekomen.

Artikel 69 procedure

Indien u zelf in staat van faillissement verkeert, bestuurder bent van een failliet bedrijf dan wel faillissementsschuldeiser bent, heeft u de mogelijkheid met gebruik van een bijzondere procedure (op grond van artikel 69 Faillissementswet) tegen handelen van de curator bij de rechter-commissaris op te komen. Door indiening van een verzoekschrift kunt u de rechter-commissaris verzoeken om de curator een bepaalde handeling te gebieden of juist verbieden.

De procedure is bedoeld om invloed te kunnen uitoefenen op het beheer van de failliete boedel door de curator en eventuele daarbij door de curator gemaakte of te maken fouten te herstellen dan wel voorkomen. De procedure kan dan ook niet worden ingezet om van de curator inlichtingen of verantwoording over bepaald handelen te verkrijgen.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Bowmer & Nuiten beschikt over een team van gespecialiseerde insolventierechtadvocaten, die zelf regelmatig als curator in faillissementen optreden. Naast praktische kennis van het proces, zijn de lijntjes met andere deelnemers aan het proces, zoals collega-curatoren of de rechter-commissaris, kort. Wij zijn dan ook bij uitstek in staat u te adviseren en bij te staan in (dreigende) geschillen met een curator.

Wij kunnen voor u beoordelen op welke wijze uw belangen het beste kunnen worden gediend. Afhankelijk van de situatie zou dit kunnen door het rechtstreeks benaderen van de curator of het aanschrijven van de rechter-commissaris dan wel door andere maatregelen te treffen, zoals hoger beroep of een artikel 69 verzoek.

Heeft u vragen of wenst u informatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Hans Huybens.

Neem contact op