Verzet en hoger beroep tegen de faillissementsuitspraak

Stel: u verkeert in de situatie dat u door liquiditeitsproblemen of een conflict één of meerdere schulden onbetaald laat. De crediteur laat het er niet bij zitten en vraagt uw faillissement aan. De rechtbank toetst dit verzoek niet uitgebreid en wanneer u niet op de aangekondigde zitting verschijnt of onvoldoende voorbereid daar naar toe gaat, kan het faillissement toch uitgesproken worden. U ziet echter mogelijkheden om door te gaan met uw onderneming of u vindt dat het faillissement onterecht is aangevraagd. Wat zijn dan uw opties om uit faillissement te geraken?

Verzet en Hoger Beroep

De wet kent dan twee mogelijkheden: hoger beroep of verzet. Indien de schuldenaar op de faillissementszitting is verschenen, kan hij gedurende 8 dagen na de uitspraak van het faillissement hoger beroep aantekenen bij het gerechtshof. Indien de schuldenaar echter niet is verschenen kan hij gedurende 14 dagen in verzet bij de rechtbank. In uitzonderingsgevallen kan ook gedurende één maand verzet aangetekend worden, indien de schuldenaar zich op het moment dat het faillissement werd uitgesproken aantoonbaar in het buitenland bevond en dus niet van de aanvraag kennis kon nemen. De termijnen worden strikt gehanteerd en het is van groot belang dat u zich hieraan houdt en tijdig actie onderneemt.

Zowel het verzet als het hoger beroep dienen door een advocaat aanhangig worden gemaakt. In de regel duurt het nog enkele weken voordat het verzoek tot vernietiging van het faillissement door de rechter wordt behandeld en een zittingsdatum wordt bepaald. Deze periode kan echter worden gebruikt om een regeling met de schuldeisers te treffen.

Failliet is failliet

Zodra het faillissement wordt uitgesproken wordt er een curator benoemd. Deze gaat in principe meteen aan de slag ongeacht of u al een hoger beroep of verzet heeft ingediend. De taak van de curator is onder meer om alle activa van de onderneming o te verkopen en te liquideren. Een faillissement betekent meestal, wanneer verkoop van de onderneming als geheel niet mogelijk is, dat de onderneming wordt gestaakt en het personeel wordt ontslagen. Kortom, wanneer een faillissement eenmaal is uitgesproken, volgt al snel het einde van de onderneming. Voordat op het hoger beroep of verzet wordt beslist kan er dus al het nodige gebeuren.

Er dient dus meteen duidelijk met de curator te worden gecommuniceerd dat het faillissement wordt aangevochten zodat hij niet tot ingrijpende maatregelen overgaat die in feite het einde van de onderneming betekenen. In sommige gevallen zal de curator toch moeten handelen, bijvoorbeeld om verder oplopende schulden te voorkomen. Deze handelingen van de curator zijn voor de failliete onderneming bindend, ook al wordt het faillissement uiteindelijk vernietigd.

Advies curator

Het is belangrijk om met de curator te bespreken hoe men denkt de openstaande schuldeisers te gaan betalen. De curator zal de rechter schriftelijk moeten adviseren over de vraag of de failliet in staat is om zijn schulden te betalen. De rechter zal een positief advies van de curator zwaar laten meewegen. De curator is ook niet de vijand en moet zo veel mogelijk worden betrokken bij het proces.

Afspraken met schuldeisers

De behandeling van een verzet en een hoger beroep verlopen iets anders.

Bij de behandeling van het hoger beroep zal moeten worden aangetoond dat er een regeling is getroffen met alle schuldeisers die in het faillissement zijn opgekomen en dus niet alleen met de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd. Regelingen kunnen op twee verschillende wijzen tot stand komen. De vordering van een schuldeiser kan geheel worden voldaan of er kan een betalingsregeling met de schuldeiser worden afgesproken. De schuldeiser moet wel uitdrukkelijk akkoord gaan met de aangeboden regeling, bijvoorbeeld door ondertekening van een verklaring of overeenkomst.

In het geval van verzet (dus als u niet bij de faillissementsaanvraag bent verschenen) is sinds 2015 voldoende dat bij de behandeling aangetoond wordt dat de schuld van de aanvrager(s) is betaald om het faillissement te vernietigen.

Kosten faillissement

U moet er zowel bij verzet als bij hoger beroep rekening mee houden dat de salariskosten van de curator in principe voor uw rekening komen. Deze dienen vóór de zitting volledig te worden gegarandeerd. Denk aan storting van een depot op de derdenrekening van uw advocaat om de kosten te kunnen voldoen. De rechter stelt ter zitting het salaris van de curator vast en bepaalt wie de kosten dient te voldoen. Indien het faillissement onterecht is aangevraagd, dan kan de aanvrager van het faillissement door de rechtbank worden veroordeeld om deze kosten te betalen, maar in de meeste gevallen is er wel degelijk sprake van een openstaande schuld bij aanvraag van het faillissement en wordt u geacht de kosten te dragen.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Om een geslaagd verzet of hoger beroep procedure te voeren is het van cruciaal belang om snel te handelen. De termijnen zijn kort en de ervaring leert dat hoe langer men wacht, hoe meer problemen er voorkomen. Het is dus van grootste belang om onmiddellijk een advocaat te zoeken om u te adviseren en de procedure in gang te zetten.

Bowmer & Nuiten beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van faillissementsrecht. Wij kennen de werkwijze van de curator omdat wij ook in die rol optreden en kunnen u snel en efficiënt door het mijnenveld van het faillissement heen loodsen.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Sophie van Dijk.

Neem contact op