Reclame voor het recht van reclame

Stel, u heeft (roerende) goederen verkocht aan een koper die korte tijd later failliet wordt verklaard. De betalingstermijn is al verstreken en de gefailleerde koper heeft uw rekening voor de verkochte goederen nog niet betaald. Een situatie die in deze tijd vaker voorkomt. In de meeste gevallen kunt u naar uw centen fluiten, maar soms zijn er wel degelijk mogelijkheden om alsnog uw verlies te beperken.

Het recht van reclame heeft met het faillissement van V&D ineens aandacht van de media gekregen, maar is een veelal vergeten mogelijkheid om bij faillissement toch goederen terug te kunnen halen. Het recht van reclame is echter niet de enige mogelijkheid waar u aan kunt denken. Hieronder worden naast het recht van reclame ook enige andere mogelijkheden besproken.

Eigendomsvoorbehoud

Allereerst zou u graag zien dat u uw goederen terugkrijgt. Mogelijk dat u zich hierbij beroept op een in uw algemene voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud. U heeft zich het eigendom van de goederen voorbehouden totdat de rekening volledig is betaald. In de praktijk gaat dit echter regelmatig mis. Als uw algemene voorwaarden al van toepassing zijn, wordt maar al te vaak door de curator de vernietiging van die voorwaarden ingeroepen in het geval deze niet voor of bij sluiten van de koopovereenkomst door u ter kennis van de koper zijn gebracht. In het geval van V&D hadden ook veel leveranciers een document ondertekend waarin de eigen algemene voorwaarden ten gunste van die van V&D buiten werking werden gesteld.

Daarnaast kan het zijn dat u niet de enige leverancier bent van bepaalde producten. Als de curator uw producten in het magazijn niet kan onderscheiden van die van derden, dan gaat uw eigendomsvoorbehoud door vermenging teniet.

Ontbinding

Ook het ontbinden van de koopovereenkomst biedt geen soelaas. Een ontbinding van de koopovereenkomst levert slechts zogenaamde verplichtingen tot ongedaanmaking op. De koopprijs hoeft niet meer te worden betaald en de verkochte goederen moeten aan de verkoper worden terug geleverd. Bij faillissement van de koper staat u echter samen met de andere schuldeisers in de rij, want de curator is niet verplicht om de overeenkomst ongedaan te maken en goederen terug te geven.

Recht van reclame

Wat nogal eens wordt vergeten is dat u zich in plaats van op ontbinding mogelijk kunt beroepen op het recht van reclame. Het betreft hier een wettelijk terugvorderingsrecht. Indien zowel nog geen zes weken zijn verstreken dat uw vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is en zestig dagen nadat de goederen onder de koper of door een door de koper aangewezen partij zijn opgeslagen, kunt u uw goederen door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. In dat geval wordt niet alleen de overeenkomst met uw koper ontbonden maar keert ook de eigendom van de goederen direct bij u terug. U kunt uw goederen dan in principe als eigenaar terugvorderen, óók in het geval van faillissement van de koper.

Het recht van reclame is echter maar voor korte duur geldig. Let er dan ook op dat u tijdig schriftelijk hierop een beroep doet bij de curator.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

De advocaten van Bowmer & Nuiten zijn graag bereid u te adviseren in geval u zich geconfronteerd ziet met een faillissement van een afnemer. Vaak kan kordaat optreden net dat verschil maken tussen uw goederen terugkrijgen of een definitief oninbare vordering. Neemt u hierover gerust vrijblijvend contact op met Jaap Wijnja.

Neem contact op