Alimentatie na echtscheiding

Na echtscheiding kunt u geconfronteerd worden met twee soorten alimentatieverplichtingen. Indien er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan bent u samen als ouders steeds onderhoudsplichtig en kan kinderalimentatie verschuldigd zijn. Indien één van u beiden onvoldoende inkomsten heeft om na de echtscheiding in eigen levensonderhoud te voorzien, kan ook partneralimentatie aan de orde zijn.
Hieronder treft u enige algemene informatie over deze alimentatievormen.

Kinderalimentatie

In principe is kinderalimentatie altijd door de niet-verzorgende ouder verschuldigd aan de ouder die de kinderen verzorgt. Deze alimentatieplicht duurt in ieder geval totdat het kind 18 jaar wordt. Als het kind studeert of dan nog niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, duurt deze plicht voort totdat het kind 21 jaar wordt. Als er een co-ouderschapsregeling wordt afgesproken, komt het voor dat geen alimentatie wordt afgesproken, maar dan delen de ouders de kosten van de kinderen, afhankelijk van de afgesproken regeling.

Kunnen partijen niet in onderling overleg tot een regeling met betrekking tot de kinderalimentatie komen, dan zal de rechter de kinderalimentatie vaststellen aan de hand van de landelijk geldende "Trema"normen. De Tremanormen gaan er van uit dat partijen tijdens het huwelijk een bepaald vast percentage van het inkomen aan de levensbehoeften van hun kinderen uitgeven. Dit bedrag, ook wel de behoefte van de kinderen genoemd, stijgt dus ook naarmate het inkomen van de ouders stijgt. Voor hoge inkomens boven EUR 5.000,-- netto per maand geldt een afwijkende regeling, aangezien de kosten van de kinderen bij hogere inkomens niet meer zo veel lijken te stijgen.

Nadat de behoefte van de kinderen is vastgesteld, wordt gekeken naar de financiële situatie van de ouders en of zij draagkracht hebben om mee te betalen aan deze behoefte. Indien de kinderen bij één ouder wonen, hoeft deze ouder geen alimentatie te betalen. Deze ouder betaalt immers al in het huishouden mee aan de kinderen, maar er wordt wel gekeken naar de mate waarin ook deze ouder financieel kan bijdragen. Dit wordt dan in mindering gebracht op de totale behoefte. De niet-verzorgende ouder wordt naar zijn of haar financiële draagkracht kinderalimentatie opgelegd en in een ideale situatie is deze ouder in staat om de overgebleven behoefte te voldoen.

Sinds 2009 is bij echtscheiding een ouderschapsplan verplicht onderdeel van het echtscheidingsproces. In het ouderschapsplan maken de ouders afspraken over onder meer de verzorging van de kinderen en de te betalen kinderalimentatie.

Partneralimentatie

De wet bepaalt sinds 2020 dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van het huwelijk met een maximale duur van 5 jaar. Heeft het huwelijk vier jaar geduurd, dan is dus maximaal twee jaar aan alimentatie verschuldigd. Bij een huwelijk van 11 jaar is vijf jaar aan alimentatie verschuldigd.

In geval er kinderen van jonger dan 12 jaar zijn, kan de partneralimentatie echter langer doorlopen, namelijk tot het jongste kind 12 jaar wordt. Scheiden de ouders dus als een kind drie jaar is, dan loopt de partneralimentatie door tot het kind 12 jaar wordt en is in totaal 9 jaar alimentatie verschuldigd.

Ook bij langdurige huwelijken waarbij partijen al ouder zijn, kan een langere alimentatietermijn gelden (maximaal 10 jaar).

De alimentativerplichting eindigt tussentijds bij samenwoning of hertrouwen van degene die alimentatie ontvangt.

Ook partneralimentatie wordt, indien partijen er niet zelf uitkomen, aan de hand van de Tremanormen vastgesteld. Of behoefte is aan alimentatie wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijk netto inkomen en de uitgaven van de echtgenoten tijdens de laatste jaren van het huwelijk (de welstand). De partner met de minste inkomsten kan op basis hiervan na de echtscheiding behoefte hebben aan een aanvullende bijdrage om het levensstandaard van voor de echtscheiding te behouden. Is sprake van een wisselend inkomen, dan is deze behoefte niet altijd eenvoudig vast te stellen. Als de behoefte eenmaal is vastgesteld, dan wordt gekeken in hoeverre de alimentatieplichtige partij in staat is om een bijdrage te leveren (draagkracht). De uiteindelijke vaststelling van alimentatie is een balans tussen de behoefte van de alimentatiebehoeftige en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Van de partner die behoefte heeft aan alimentatie wordt wel verwacht dat hij of zij zich inspant om zelf in voldoende eigen inkomsten te voorzien na de echtscheiding. Is echter sprake van een scheve inkomensverhouding tussen de echtgenoten (in de traditionele huishouding maakt de man carrière, terwijl de vrouw voor de kinderen zorgt en eventueel parttime werkt), dan leert de ervaring dat er vrijwel altijd enige behoefte aan alimentatie zal zijn.

Indexering en wijziging van alimentatie

Eenmaal vastgestelde kinder- en/of partneralimentatie wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd aan de hand van het loonindexcijfer. Dit geldt zowel voor alimentatie die door de rechter is vastgesteld als voor alimentatie die partijen zelf overeenkomen. Als er niets aan de financiële omstandigheden van partijen verandert, blijft de alimentatie, afgezien van deze indexering, gedurende de alimentatieperiode gelijk. Als er echter wel veranderingen optreden, dan is het mogelijk om een wijziging van de alimentatie bij de rechter aan te vragen.

Om voor wijziging van de alimentatie in aanmerking te komen moet sprake zijn van een zodanig grote wijziging in de financiële situatie dat het niet meer redelijk wordt geacht om het oude alimentatieniveau te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan een inkomensverlaging bij de alimentatieplichtige partij door werkloosheid of een inkomensverhoging bij de alimentatiegerechtigde doordat er meer uren worden gewerkt. Indien uw omstandigheden zijn gewijzigd, is het aan te raden om te laten doorrekenen of dit gevolgen heeft voor uw alimentatie.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Het vaststellen van alimentatie is maatwerk. Bij Bowmer & Nuiten staat een team ervaren familierechtadvocaten voor u klaar om u door het alimentatiedoolhof te helpen. Wij maken voor u de nodige berekeningen en adviseren u bij vaststelling of wijziging van de alimentatie. Indien u in overleg met uw partner wenst te scheiden en tot vaststelling van de alimentatie wenst te komen, dan bieden wij ook de mogelijkheid om gezamenlijk via mediation tot een oplossing te komen.

Twijfelt u of de alimentatie bij de echtscheiding juist is vastgesteld of is sprake van een wijziging van van omstandigheden? Dan bieden wij u voor een vaste prijs van € 535,-- all in een geactualiseerde alimentatieberekening*.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met onze contactpersoon Maria Bowmer en Sabine Imdahl.

* Dit tarief geldt niet wanneer één van de partijen een eigen onderneming heeft. Vraag naar de voorwaarden van het vaste prijspakket alimentatie en onze tarieven voor ondernemers.

Neem contact op