Voornaamswijziging

Uw voornamen gaan meestal een heel leven mee en veelal heeft uw naam een speciale betekenis voor uw ouders en familie. Als een voornaam echter door omstandigheden niet meer passend is of juist negatieve emoties oproept, kan er aanleiding zijn om een voornaamswijziging aan te vragen.

Om uw voornaam te kunnen wijzigen, heeft u een advocaat nodig die voor u een procedure bij de rechtbank aanhangig maakt. Ook kan verzocht worden om voornamen toe te voegen of te schrappen. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van de naam van een inmiddels overleden dierbaar familielid.

Wanneer mag voornaamswijziging verzocht worden?

Een verzoek tot voornaamswijziging kan onder meer ingediend worden als:

  • bij de aangifte van de geboorte een onjuiste of onvolledige naam is opgegeven;
  • u (psychisch) lijdt onder uw gegeven voornaam;
  • uw voornaam niet meer passend is, bijvoorbeeld omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan of tot een bepaald geloof bent bekeerd;

Als de voornaam van een minderjarig kind dient te worden gewijzigd, dient de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouders) het verzoek namens het kind, bij de rechtbank in te dienen.

Vereisten voornaamswijziging

De rechter toetst het verzoek aan de volgende vereisten:

  1. er dient een zwaarwegend (persoonlijk) belang bij de voornaamswijziging te worden aangetoond;
  2. er mogen geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen een voornaamswijziging verzetten;
  3. de gevraagde voornaam mag niet ongeoorloofd of ongepast te zijn ofwel niet:
  • in strijd met de goede zeden;
  • een tot spot uitnodigende voornaam, waarvan de drager in zijn leven alleen maar last kan hebben;
  • een voornaam die bestaat uit een absurd groot aantal namen;
  • een achternaam zijn, tenzij de naam gebruikelijk is als voornaam.

Voorbeelden van toegewezen voornaamswijzigingen zijn wijziging van de voornaam Justine voor een man, wijziging na bekering naar een nieuw geloof en wijziging van een in Nederland onuitspreekbare buitenlandse naam of juist een buiten Nederland tot spot uitnodigende naam.

Procedure

Uw advocaat dient een verzoekschrift bij de rechtbank namens u in.
Indien het verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet en de rechter geen aanleiding ziet voor een zitting, kan de procedure schriftelijk worden afgedaan en is de voornaamswijziging binnen enkele weken een feit.

Indien het verzoek naar het oordeel van de rechter verdere behandeling nodig heeft, kan de rechter toch een zitting gelasten om nadere informatie te krijgen met betrekking tot de motivatie voor het verzoek. Ook kan de rechter een minderjarig kind oproepen om over het verzoek te worden gehoord als het kind 12 jaar of ouder is.

Toewijzing voornaamswijziging

Wanneer de rechter uw voornaam wijzigt, geeft de rechtbank dit, na het verstrijken van de hoger beroeptermijn van drie maanden, door aan de Burgerlijke Stand. Vervolgens wordt uw geboorteakte aangepast en wordt de nieuwe voornaam in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgevoerd. Uw naam is dan definitief gewijzigd en u kunt een nieuw paspoort of ID aanvragen.

Achternaamswijziging

Als u uw achternaam wenst te wijzigen, kunt u een verzoek om achternaamswijziging indienen bij Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor deze procedure heeft u geen advocaat nodig. Bijgaande link leidt naar de relevante informatie over achternaamswijziging bij Dienst Justis.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Wij hanteren een vaste prijs voor voornaamswijziging van € 1025 all in (dus inclusief BTW en rechtbankkosten!). Eventueel kan ook in twee termijnen worden betaald. Dit tarief geldt uitsluitend voor zaken waarbij door de rechtbank geen zitting wordt bepaald.

Houdt u er rekening mee dat bij de aanvraag van een voornaamswijziging voor minderjarige kinderen ook enkele bijkomende kosten zullen zijn voor het legitimeren van de ouders als wettelijk vertegenwoordiger.

Deze vaste prijs geldt alleen wanneer uw geboorteakte in Nederland is ingeschreven. Heeft u een buitenlandse geboorteakte, dan kan de voornaamswijziging pas doorgevoerd worden als deze is ingeschreven. De inschrijving van de geboorteakte in Nederland is niet inbegrepen in de vaste prijs, maar wij kunnen wel met u nadere afspraken maken over het begeleiden van dit proces tegen een nader vast tarief.

Ons contactpersoon Sabine Imdahl vertelt u graag de voorwaarden van het vaste prijzenpakket voornaamswijziging. Neem gerust contact met haar op met uw vragen of voor het maken van een afspraak.

Neem contact op