Medisch tuchtrecht voor professionals

Als medisch professional kan het voorkomen dat er een klacht tegen u wordt ingediend bij uw beroepsorganisatie of bij het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Juridische bijstand is dan niet verplicht, maar kan u in veel gevallen veel stress schelen, of u nu iemand op de achtergrond laat meekijken en adviseren of zich in de procedure laat vertegenwoordigen door een advocaat. Het medisch tuchtrecht kent eigen procedure- en bewijsregels, waarvan kennis in complexere zaken vaak onontbeerlijk is. Vaak valt juridische bijstand ook onder dekking van uw rechtsbijstandsverzekering.

Beroepen

Ingevolge artikel 47 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zijn de volgende beroepen aan het medisch tuchtrecht onderworpen:

 • Arts;
 • Tandarts;
 • Apotheker;
 • Gezondheidszorgpsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • Fysiotherapeut;
 • Verloskundige;
 • Verpleegkundige;
 • Physician assistant;
 • Orthopedagoog-generalist;
 • Klinisch technoloog.

Tuchtnormen

Individuele gezondheidszorg wordt in artikel 1 van de wet BIG gedefinieerd als: 'zorg die rechtstreeks betrekking heeft op een persoon en ertoe strekt diens gezondheid te bevorderen of te bewaken, het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen, waaronder geneeskunst.'

Geneeskunst wordt weer in artikel 1 gedefinieerd als:

'gebied van de individuele gezondheidszorg in het kader waarvan handelingen worden verricht, die:

 • a. ertoe strekken een persoon van een ziekte te genezen;
 • b. ertoe strekken een persoon voor het ontstaan van een ziekte te behoeden;
 • c. ertoe strekken de gezondheidstoestand van een persoon te beoordelen;
 • d. ertoe strekken verloskundige bijstand bij een persoon te verlenen;
 • e. gericht zijn op het afnemen van bloed bij een persoon dan wel het wegnemen van weefsel, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;
 • f. gericht zijn op het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie;
 • g. gericht zijn op het aanbrengen, modificeren, herstructureren en wegnemen van weefsel bij een persoon, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;'

Aan tuchtrechtspraak zijn ingevolge artikel 47de volgende handelingen van deze beroepsbeoefenaren onderworpen:

'a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die die beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van:

 1. degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen;
 2. degene die, in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft;
 3. de naaste betrekkingen van de onder 1° en 2° bedoelde personen;

b. enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt.'

Het medisch tuchtrecht is derhalve breed en omvat tal van handelingen, die ook buiten de klassieke behandelrelatie tussen medische professional en patiënt kunnen vallen. Enkele voorbeelden: het onjuist of onvoldoende bijhouden van patiëntendossiers, het onderhouden van een affectieve relatie met een patiënt, het niet houden van voldoende toezicht op jongere collega's of het weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling.

Sancties

Het medisch tuchtrecht kent sancties, die kunnen oplopen van een waarschuwing tot definitieve ontheffing uit het beroep. Deze sancties zijn:

 • Waarschuwing;
 • Berisping;
 • Geldboete van ten hoogste € 4.500;
 • Schorsing van de bevoegdheid de aan de inschrijving verbonden bevoegdheden uit te oefenen voor ten hoogste één jaar;
 • Gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen;
 • Doorhaling van de inschrijving in het BIG register;
 • Binding aan bijzondere voorwaarden om het beroep uit te oefenen waarvoor de beroepsbeoefenaar in het register is ingeschreven.

De maatregelen van schorsing en doorhaling kunnen ook voorwaardelijk met een proeftijd worden opgelegd. Verder kunnen er bij doorhaling ook beperkingen worden opgelegd met betrekking tot het beroepsmatig handelen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Tuchtuitspraken van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege worden gepubliceerd op https://tuchtrecht.overheid.nl. Publicatie gebeurt in principe anoniem. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt bevolen de naam van de betrokkene te vermelden, bijvoorbeeld bij een schorsing of doorhaling.

Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen?

Maria Bowmer heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van medisch tuchtrecht. Zij richt zich op de behartiging van de belangen van medische professionals bij klachtprocedures voor de verschillende regionale tuchtcolleges en in hoger beroep bij het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Als u vragen heeft of nadere informatie wenst, neem dan gerust contact met haar op.

Neem contact op