Medisch tuchtrecht voor professionals

Als medisch professional kan het voorkomen dat er een klacht tegen u wordt ingediend bij uw beroepsorganisatie of bij het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Juridische bijstand is dan niet verplicht, maar kan u in veel gevallen veel stress schelen, of u nu iemand op de achtergrond laat meekijken en adviseren of zich in de procedure laat vertegenwoordigen door een advocaat. Het medisch tuchtrecht kent eigen procedure- en bewijsregels, waarvan kennis in complexere zaken vaak onontbeerlijk is. Vaak valt juridische bijstand ook onder dekking van uw rechtsbijstandsverzekering.

Beroepen

Ingevolge artikel 47 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zijn de volgende beroepen aan het medisch tuchtrecht onderworpen:

 • Arts;
 • Tandarts;
 • Apotheker;
 • Gezondheidszorgpsycholoog;
 • Psychotherapeut;
 • Fysiotherapeut;
 • Verloskundige;
 • Verpleegkundige.

Tuchtnormen

Aan tuchtrechtspraak zijn de volgende handelingen van deze beroepsbeoefenaren onderworpen:

a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van:

 1. degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen;
 2. degene die, in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft;
 3. de naasten van de onder 1° en 2° bedoelde personen;

b. enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

Handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg worden in artikel 1 van de wet BIG gedefinieerd als:

 1. alle verrichtingen -het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen-, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen;
 2. het bij een persoon afnemen van bloed of wegnemen van weefsel voor andere doeleinden dan die bedoeld onder 1;
 3. het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie.

Het medisch tuchtrecht is derhalve breed en omvat tal van handelingen, die ook buiten de klassieke behandelrelatie tussen medische professional en patiënt kunnen vallen. Enkele voorbeelden: het onjuist of onvoldoende bijhouden van patiëntendossiers, het onderhouden van een affectieve relatie met een patiënt, het niet houden van voldoende toezicht op jongere collega's of het weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling.

Sancties

Het medisch tuchtrecht kent sancties, die kunnen oplopen van een waarschuwing tot definitieve ontheffing uit het beroep. Deze sancties zijn:

 • Waarschuwing;
 • Berisping;
 • Geldboete van ten hoogste € 4.500,–;
 • Schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
 • Gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen;
 • Doorhaling van de inschrijving in het BIG register.

De maatregelen van ontzegging en doorhaling kunnen ook voorwaardelijk met een proeftijd worden opgelegd.

Tuchtuitspraken van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege worden gepubliceerd op https://tuchtrecht.overheid.nl. Publicatie gebeurt in principe anoniem. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt bevolen de naam van de betrokkene te vermelden, bijvoorbeeld bij een schorsing of ontzetting.

Hoe kan Veldhuijzen & Nuiten u helpen?

Maria Bowmer heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van medisch tuchtrecht. Zij richt zich op de behartiging van de belangen van medische professionals bij klachtprocedures voor de vijf regionale tuchtcolleges en in hoger beroep bij het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Als u vragen heeft of nadere informatie wenst, neem dan gerust contact met haar op.

Neem contact op