Algemene voorwaarden van Bowmer & Nuiten Advocaten

Artikel 1.

Bowmer & Nuiten Advocaten/ Legal, hierna ‘B&N’, is een kostenassociatie van twee zelfstandige kantoren gevestigd in Dordrecht en Rotterdam, bestaande uit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V.
(KvK nummer: 24319275) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowmer Legal B.V. (KvK nummer: 73766569). De deelnemende vennootschappen worden hierna ook ‘deelnemers’ genoemd. De deelnemers oefenen de advocatenpraktijk uit voor eigen rekening en risico en zijn in hun relatie tot hun respectievelijke opdrachtgevers zelfstandig opdrachtnemer van de aan hen verleende opdracht.

Artikel 2.

Opdrachten worden mondeling of schriftelijk aan de deelnemer gegeven. De opdracht komt echter pas tot stand nadat door de deelnemer een schriftelijke opdrachtbevestiging is verstrekt. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en aanvaard door de individuele deelnemer aan B&N, die deze opdracht zelfstandig ontvangt en aanvaardt. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de opdracht door deze deelnemer wordt uitgevoerd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), bepaalt uitsluitend de deelnemer wie van de personen bij haar in dienst de werkzaamheden ten behoeve van de verstrekte opdracht verricht. De werking van art. 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3.

De deelnemers zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De aansprakelijkheid van de deelnemer is beperkt tot het bedrag wat in een voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de deelnemer in verband met die verzekering draagt.

In geval er geen dekking is door bedoelde verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks tot een maximum van 25.000 Euro.

Artikel 4.

In de schriftelijke bevestiging van de opdracht, zoals omschreven in artikel 2, worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven van de deelnemer luiden steeds exclusief verschotten, waaronder leges, griffierechten etc., exclusief het bedongen percentage voor kantoorkosten en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De deelnemer is gerechtigd om de uurtarieven en de vergoeding voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

Artikel 5.

De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 6.

De opdrachtgever vrijwaart B&N en haar deelnemers tegen vorderingen van derden verband houdende met de door de deelnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Verder is de deelnemer bij inschakeling van derden ten behoeve van de cliënt niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7.

De deelnemer is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot wordt betaald, zowel in zaken waarin de opdrachtgever de declaraties zelf dient te betalen, als in zaken op toevoegingsbasis. In zaken op toevoegingsbasis zal het voorschot worden afgestemd op de te verwachten hoogte van de eigen bijdrage, het griffiegeld (kosten rechtbank) en overige kosten.

Artikel 8.

De opdrachtgever is gehouden om de (voorschot-)declaraties, verschotten en (voorschotten op) eigen bijdragen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie aan de deelnemer te voldoen, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

Artikel 9.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie te voldoen binnen de betalingstermijn, kan de deelnemer aanspraak maken op een vergoeding van de geldende wettelijke rente te vermeerderen met 2% per jaar, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141 en 142).

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de declaratie binnen de betalingstermijn te voldoen, heeft de deelnemer het recht om de verdere werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

Artikel 10.

De opdrachtgever geeft aan de deelnemer bij voorbaat toestemming om die informatie, waarvan kennisneming door andere personen werkzaam voor B&N c.q. haar deelnemers dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van die anderen te brengen.

In zaken op toevoegingsbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor de Rechtsbijstand te brengen.

Artikel 11.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten voor opdrachtgever.

Artikel 12.

Op overeenkomsten tussen de deelnemer en de opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13.

Op alle tussen de deelnemer en opdrachtgever gesloten opdrachten is het klachtenreglement van B&N van toepassing. De opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening of declaraties binnen twee maanden nadat de opdrachtgever hiervan kennis heeft genomen, dan wel twee maanden na declaratiedatum, voor te leggen aan de klachtenfunctionaris, die samen met opdrachtgever tracht de klacht op te lossen. Het klachtenreglement wordt op verzoek kosteloos door de deelnemer aan opdrachtgever toegezonden.

Leidt de interne klachtenbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van de deelnemer, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van de deelnemer om zich tot de civiele rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de civiele rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van het Reglement Geschillencommissie de nog openstaande declaratie(s) van de deelnemer in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden door de Geschillencommissie beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek kosteloos door de deelnemer toegezonden.

In alle andere gevallen is de rechtbank Rotterdam bevoegd om over geschillen tussen de deelnemer en de opdrachtgever te beslissen.

Dordrecht/ Rotterdam, 1 februari 2019

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam d.d. 1 februari 2019 onder akte nummer 10/2019 -Bowmer & Nuiten Advocaten/ Legal.