Procesvertegenwoordiging

Soms hebben collega advocaten behoefte aan een lokaal advocaat om procesondersteuning te verstrekken, vooral in spoedzaken of bij indiening van faillissementsrekesten. Bowmer & Nuiten biedt die procesvertegenwoordiging!

Indiening processtukken

Als u gebruik wenst te maken van onze procesvertegenwoordiging, vermeldt u dan in de dagvaarding/ het verzoekschrift en in alle overige processtukken dat u de behandelend advocaat bent en dat mr. P.J.E.M. Nuiten als procesadvocaat optreedt, met vermelding van ons kantooradres in Dordrecht als gekozen domicilie. U kunt uw processtukken, in origineel en met voldoende extra exemplaren, voorzien van een handtekening van de behandelend advocaat, tijdig bij ons aanleveren zodat wij deze stukken als procesadvocaat bij de Rechtbank kunnen indienen. De afdeling procesvertegenwoordiging houdt u zowel mondeling als schriftelijk van het verloop van de procedure op de hoogte.

Faillissementsaanvragen

Bij faillissementsaanvragen bestaat tevens de mogelijkheid om de zitting(en) bij de Rechtbank locaties Dordrecht en Rotterdam door een advocaat van Bowmer & Nuiten te laten waarnemen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken verwijzen wij u naar onze tarieven, waarover wij u telefonisch informatie kunnen verschaffen.

Het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken worden in meervoud ingediend: twee exemplaren voor de Rechtbank en twee exemplaren voor iedere verweerder. Indien de faillietverklaring van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap wordt verzocht, worden twee extra exemplaren van het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken voor iedere vennoot ingediend.

Aanvangstijdstip faillissementszitting

Zittingsplaats Dordrecht hanteert in beginsel de hierna te noemen aanvangstijdstippen van de faillissementszitting op de dinsdag:

  • Eigen aangifte: 09.00 uur
  • Aangehouden zaken: 10.00 uur
  • Nieuwe zaken: 10.30 uur
  • Opheffingen: 11.30 uur
Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van Bowmer & Nuiten Advocaten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Bowmer & Nuiten Advocaten/ Legal, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam d.d. 1 februari 2019 onder akte nummer 10/2019.

Tarieven

Via de volgende link vindt u onze tarieven.

Contact

Bowmer & Nuiten Advocaten
T.a.v. Mevrouw B. Csicsay,
Afdeling Procesvertegenwoordiging
Burgemeester de Raadtsingel 93C
3311 JG DORDRECHT
Tel. 078-6133966

mail@bnlegal.nl

Neem contact op