Brasserie t Plein hodn Cafe Platte Reedijk

Op 8 januari 2015 is de besloten vennootschap Brasserie 't Plein h.o.d.n. Café "Platte Reedijk" , gevestigd te (3297 XA) Puttershoek aan de Eikenlaan 75 en (3274 KE) Heinenoord aan de Reedijk nr. 21, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het elfde verslag d.d. 16 april 2018 is hier te raadplegen
het twaalfde verslag tevens eindverslag d.d. 24 juli 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl