MedTrans B.V.

Op 25 april 2017 is de besloten vennootschap MedTrans B.V., gevestigd te (3072 PR) Rotterdam aan de Transvaalstraat nr. 37, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.17.224.F.1325.1.19

Op 19 november 2019 heeft een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden.

De door de rechter-commissaris goedgekeurde uitdelingslijst en het verslag over de toestand van de boedel zullen vanaf 10 maart 2020 gedurende tien dagen ter griffie van Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht kosteloos voor een ieder ter inzage zullen liggen. Behoudens tegenbericht, zal het faillissement na afloop van de hiervoor genoemde termijn van tien dagen zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl