RGN Amersfoort B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 oktober 2015 werd de besloten vennootschap RGN Amersfoort B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te (3812 RG) Amersfoort aan de Neonweg nr. 13, in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 4 november 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 4 februari 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 18 mei 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 18 augustus 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 16 februari 2017 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 17 augustus 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 16 november 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 15 februari 2018 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 15 mei 2018 is hier te raadplegen
het tiende verslag tevens eindverslag d.d. 27 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is per 14 maart 2019 beeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl