Wijk Holding B.V., J.W. van

Op 14 juni 2016 is het faillissement uitgesproken van J.W. van Wijk Holding B.V., voorheen gevestigd aan de Veilingdreef 90 te (3331 RE) Zwijndrecht. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. A.M. van Kalmthout is benoemd tot rechter-commissaris.

Mededelingen
De bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is op 2 februari 2016 overleden. De vereffenaar van de nalatenschap van de wijlen bestuurder heeft het faillissement aangevraagd om belangenverstrengeling bij de afwikkeling te voorkomen.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 12 juli 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 12 oktober 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 12 januari 2017 is hier te raadplegen
het vierde tevens eindverslag d.d. 11 april 2017 is hier te raadplegen

Op 4 juli 2017 heeft een pro forma verificatievergadering plaatsgevonden.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl