Verhuizen na de echtscheiding: en de kinderen dan?

Na de beëindiging van een relatie of huwelijk, krijgt een minderjarig kind woonplaats bij één van de ouders. Het kind kan maar op één adres worden ingeschreven en woont daar voor de wet ook. Als de ouder waar het kind verblijft, samen met het kind wenst te verhuizen naar een andere stad of plek verder weg dat een negatief invloed zal hebben op de omgangsregeling, zal deze ouder voor de verhuizing toestemming moeten vragen aan de andere (gezaghebbende) ouder.

Als de ouders niet tot overeenstemming komen, kan de ouder die wenst te verhuizen, de rechter vragen om hem/haar vervangende toestemming te verlenen om te verhuizen. Vervolgens zal de rechter in het belang van het kind een beslissing nemen.

Rechtspraak

Verschillende rechters hebben uitspraak gedaan op verzoeken van ouders om samen met een minderjarig kind te kunnen verhuizen. Op basis van een aantal belangrijke uitspraken kan worden bepaald welke factoren bij de beslissing van de rechter een rol spelen.

Een uitspraak van de Hoge Raad van 25 april 2008 (LJN:BC5901), is hierin richtinggevend. In deze zaak heeft de moeder de rechtbank verzocht om haar vervangende toestemming te verlenen zodat zij samen met haar twee kinderen naar het buitenland kan verhuizen. De rechtbank en het gerechtshof hebben haar verzoek afgewezen omdat de verhuizing niet in het belang van de kinderen werd geacht, omdat zij zo ver weg van hun vader zouden komen te wonen.

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat de belangen van de kinderen wel van eerste orde zijn, maar dat dit niet het enige is waar een rechter rekening mee moet houden. De belangen van de anderen (de ouder) dienen ook meegewogen te worden. In deze zaak was moeder hertrouwd met een man die in het buitenland woonde en werkte. Moeder bleef in Nederland wonen en wachten op toestemming van de rechter om te kunnen verhuizen. Bovendien was moeder in verwachting van het kind van haar echtgenoot in het buitenland. Uiteindelijk heeft moeder toch toestemming van de rechter verkregen om samen met haar kinderen te verhuizen. De belangen van de moeder en haar echtgenoot wogen in dit geval dus zwaarder dan de belangen van de vader (en de kinderen ).

Zowel bij binnenlandse als buitenlandse verhuizingen zal een rechter bij het nemen van een beslissing dus alle omstandigheden van het geval meewegen. Deze belangenafweging kan ertoe leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan slechts het belang van het kind in samenhang met die van de andere ouder.

Welke factoren zijn van belang?

Indien een ouder samen met een kind wenst te verhuizen of de andere ouder het niet eens is met de verhuizing van het kind, zijn volgens de rechtspraak de volgende omstandigheden van belang:

  • Vrijheid van een ouder om zijn/haar leven opnieuw te beginnen;
  • De noodzaak om te verhuizen;
  • Een goede voorbereiding van de verhuizing;
  • Aanbieden van alternatieven of compensatie voor de vermindering van de omgangsmogelijkheden;
  • De extra kosten van de omgang na de verhuizing;
  • Welke omgangsmogelijkheden er reëel na de echtscheiding zullen zijn;
  • Bestendigheid van een nieuwe relatie van de verhuizende ouder; bij een prille relatie zal de ouder meestal geen toestemming krijgen;
  • De mate waarin ouders nog in staat zijn tot overleg;
  • Het feit dat een ouder aangeeft niet te zullen verhuizen als de rechtbank geen vervangende toestemming geeft.

Iedere zaak is echter anders en kan een andere uitkomst hebben. Hebben partijen in een ouderschapsplan aangegeven niet te zullen verhuizen in het belang van de kinderen, dan kan dit ook betekenen dat er daadwerkelijk niet verhuisd mag worden. Afspraak is immers afspraak.

Wat u vooral niet moet doen is met de kinderen verhuizen en de ander voor een voldongen feit stellen. In veel gevallen leidt dit tot de verplichting om terug te gaan naar de oude woonplaats. Bij het overbrengen van de kinderen naar het buitenland zonder toestemming, kan zelfs sprake zijn van kinderontvoering!

Hoe kan Bowmer en Nuiten u helpen?

Gezaghebbende ouders dienen gezamenlijk een beslissing te nemen over de verhuizing van een minderjarig kind. Indien u niet tot overeenstemming komt, dient de verhuizende ouder de rechtbank te verzoeken om hem/ haar toestemming te verlenen om te kunnen verhuizen. Ook kan andersom door de achterblijvende ouder een verbod te verhuizen aan de rechter worden gevraagd.

Speelt een dergelijk geschil tussen u en uw ex-partner en komt u er niet uit? U kunt zich wenden tot het team van ervaren familierechtadvocaten van Bowmer & Nuiten.

Uiteraard staat u liever niet tegenover de vader of moeder van uw kind in de rechtszaal. Daarom kunt u bij ons ook kiezen voor mediation. Samen met een ervaren mediator kijkt u welke stappen gezamenlijk genomen kunnen worden om het conflict op te lossen. Zeker bij geschillen met betrekking tot gezag en omgang levert dit proces goede resultaten op en brengt dit de focus weer terug op de kinderen.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel of een afspraak wenst te maken, neem dan gerust contact op met Sabine Imdahl. Zij is ook onze contactpersoon voor mediation.

Neem contact op